• +९१ ९९७५ ८३२८९९

दिनेश ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था मर्या.

अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव जि. पुणे .

फोन: (०२१३३) २६३१३५

रजी. नं: पी.एन.ए./ए.जि.एन./आर.एस.आर.(सी.आर.)२५४८/२००३

स्थापना: १२ ऑगस्ट २००२


    मूळ ठिकाण: दिनेश ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था मर्या. , मंचर - शिरूर रोड, पुणे- नाशिक हायवे पासून ०७ किमी. आणि मंचर शहरापासून पासून १० किमी.


संचालक मंडळसन २०१५ -२०२०

नाव हुद्दा मोबाईल नं.
श्री. संजयशेठ जयवंतराव चव्हाण संस्थापक / संचालक ९८९०७३१७९९
श्री. बळवंत कोंडीबा हिंगे पा. चेअरमन ९७३०८३०२७०
सौ. आशाताई संजयशेठ चव्हाण व्हा. चेअरमन ९९६०३७९६१६
श्री. कान्तारामशेठ मारुती हिंगे पा. संचालक ९०९६५००७७७
श्री. भगवंत चात्रू जाधव संचालक ९६२३१४९९३५
श्री. बबनराव शांताराम हिंगे प. संचालक ९७३०३९३७१६
श्री. नंदकुमार बलभीम लंगडे संचालक ९४२०७३६४३३
श्री शांताराम दाजी हिंगे पा. संचालक ९८९०२८७९१४
श्री. विनायक वसंतराव फल्ले संचालक ९७२७८९८६५२
श्री. सुरेश काशिनाथ जारकड संचालक ८६०५७५००५२
सौ. संगीता रामदास गावडे संचालक ९७६६७२७९२८
श्री. ऑड सुनील मारुती बांगर कायदेशीर सल्लागार ९८५०१३२३०६
श्री दिनकर हरिभाऊ रोकडे प्रमाणित लेखापरीक्षक ९८५०६२६९४३
श्री. आनंद सुरेश विधाते वसुली व विक्री अधिकारी ९९२३४१७३४०

सेवक वर्ग

नाव हुद्दा मोबाईल नं .
श्री. उत्तम बंडू टाव्हरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ९८६०८५४९३९
सौ. सुजाता उत्तम भोर. कॅशिअर / लेखनिक ९९७०३२०६२८६२८

दामदुप्पट ठेव योजना कालावधी - ७२ महिने

दामतिप्पट ठेव योजना कालावधी - १२० महिने


दिनेश बालविकास ठेव योजना

वयाच्या १८ व्या वर्षी १ लाख रुपये मिळवा.
१०
१६००० १७६०० १९५०० २१६०० २४००० २६५०० २९५०० ३२५०० ३६००० ४००००

दिनेश आवर्तक ठेव योजना

प्रतिमहिना अथवा दैनंदिनीने निश्चित रक्कम भरा व खालील प्रमाणे परतावा मिळवा.
प्रती महिना १५० ३०० ६०० ९०० १२०० १५०० १८०० २१०० २४०० २७००
मिळणारी रक्कम ११५०० २३००० ४६००० ६९००० ९२००० ११५००० १३८००० १६१००० १८४००० २०७०००

दिनेश लक्षाधीश ठेव योजना

प्रतिमहिना निश्चित रक्कम भरा व १,००,०००/- मिळवा.
१२५० रु. प्रती महिना ५ वर्षे रु. १,००,००० /-
१६५० रु. प्रती महिना ४ वर्षे रु. १,००,००० /-
२४५० रु. प्रती महिना ३ वर्षे रु. १,००,००० /-

मासिक ठेव योजना

३७ ते ७८ महिन्यासाठी एकरकमी गुंतवणूक करा व मासिक पेन्शनरुपी व्याजप्राप्ती मिळवा.
रु. ५००० /- रु. ५० /- रु. २५०००/- रु. २५०/-
रु. १०००० /- रु. १०० /- रु. ५००००/- रु. ५००/-
रु. १५००० /- रु. १५० /- रु. ७५०००/- रु. ७५०/-
रु. २०००० /- रु. २०० /- रु. १०००००/- रु. १०००/-